Fokusera och Mobilisera

Solmentas grundläggande syn är att det måste finnas en tydlig röd tråd mellan företagets strategi och dess kommunikation. Att strategiarbetet handlar om att fokusera verksamheten genom att välja väg och att kommunikationsarbetet handlar om att mobilisera människor och resurser kring den valda vägen. Dessutom tror vi stenhårt på att kommunikationen behöver samordnas tvärs över primära målgrupper som kunder, anställda och investerare. Därför behöver arbetet med investerarrelationer, marknadsföring och övrig kommunikation koordineras. Lyckas man med detta, då är man en specialist på kommunikation. Men för att vara det behöver man ha en bred kompetens och erfarenhet både vad gäller strategifrågor och kommunikationsfrågor. Mot olika målgrupper. Det har vi.

Strategi

Vägen mot lönsam tillväxt börjar med strategiarbetet. Startpunkten är företagets affärsidé och en analys av marknad, konkurrenter och egna styrkor och utvecklingsområden. Med det som bas fattar företaget beslut om mål, vad man skall satsa på, ignorera och hur det skall gå till. Med den överordnade strategin på plats skapas sedan konkreta affärs- och handlingsplaner.

Ett lyckat strategiarbete skapar fokus och mobiliserar styrelse, ledning och nyckelpersoner kring en gemensam plan.

Solmenta är ett bollplank till styrelse och ledning under strategiarbetet, agerar facilitator och genomför analysarbete.

Marknadsföring och Kommunikation

Kommunikation och marknadsföring är kritiska när det kommer till implementeringen av företagets strategi. Ledning och medarbetare skall mobiliseras kring de planer som har tagits fram genom information och involvering. Kunder behöver informeras om den inriktning företaget har och om de fördelar det innebär för dem genom olika marknadsföringsinsatser. Företagets ägare och andra investerare behöver förstå företagets inriktning och vad det innebär i form av förväntad finansiell utveckling. För att skapa trovärdighet behöver dessutom samtliga målgrupper ha möjlighet att följa företagets progress och förstå hur den relaterar till strategin.

När marknadsföring, PR och andra kommunikationsinsatser samordnas vad gäller budskap och aktiviteter skapas synergier och resultatet maximeras.

Solmenta stöttar organisationen genom rådgivning, budskapsformulering samt planering och genomförande av kommunikations- och PR-insatser mot valda målgrupper. Solmenta kan även åta sig interimsuppdrag, till exempel som Kommunikations- eller Marknadschef.

Investerarrelationer (IR)

Företagets finansiella kommunikation och de regelverk som måste efterföljas av ett noterat bolaget står i centrum för arbetet med investerarrelationer (IR). Företaget behöver även ta ställning hur man vill att ägarbasen skall utvecklas över tid och med detta som grund formulerar man strategin och planerna för det vidare arbetet. I grunden handlar även IR till stor del om kommunikation eftersom investerare vill förstå verksamheten, kunna följa företagets operativa progress och bli regelbundet uppdaterade på ett professionellt sätt. Arbetet med investerarrelationer innefattar typiskt målformulering, planering, ett löpande arbete i form av pressmeddelanden, investerar- och analytikermöten samt ett cykliskt arbetet i form av kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar och generalförsamlingen.

Ett effektivt och systematiskt IR-arbete resulterar i välinformerade investerare, färre överraskningar och ökat förtroende för företaget, styrelse och ledning.

Solmenta assisterar med rådgivning kring strategier, målsättningar, planering och genomförande av möten och aktiviteter samt arbetsrutiner, och tillämpning av regelverk. Solmenta kan vid behov även ta ett operativt ansvar för IR på interimsbasis, exempelvis under en noteringsprocess.

Rådgivning | Projekt | Interim

Solmenta och Ola Elmeland

 

Jag som står bakom och lägger min själ i Solmenta heter Ola Elmeland och har mer än 20 års erfarenhet som Marknads-, Kommunikations- och IR-chef  från företag som Ericsson, Transmode och Dynasafe.  Jag har även ansvarat för globala affärsenheter och genomfört en börsintroduktion på Nasdaqs huvudlista i rollen som Marknads- och Kommunikationschef.

Uppdragen har gett mig en gedigen erfarenhet som ledare och av internationellt ledningsgruppsarbete. Mitt fokus har ofta varit delat i form av marknadsanalys och strategisk planering samt  kommunikations-, IR- och marknadsföringsinsatser riktade mot såväl kunder som anställda och investerare, huvudsakligen inom teknik-sektorn. Sedan 2016 har jag varit aktiv som konsult och bistått företagsledning och styrelse med rådgivning och operativa uppdrag inom mina specialområden. Jag har fokuserat på bolag som står inför, eller nyligen har genomfört, en börsintroduktion och bland kunderna finns bland annat Tobii, Kindred, Fingerprint Cards, Edgeware och Smartoptics. Vid det här laget har jag som konsult och anställd förberett och genomfört mer än 40 kvartalsrapporter och hundratals möten och presentationer för företag noterade på Nasdaq Nordic.

I botten har jag en civilingenjörsexamen från Linköping och en MBA från Lausanne i Schweiz. Jag är även certifierad styrelseledamot för noterade bolag genom Styrelseakademiens försorg.

Genomförda uppdrag

Strategi | Investerarrelationer | Marknadsföring | Kommunikation

Kontakt

ola.elmeland@solmenta.com